foto1.jpg, 20 kB

foto8.jpg, 16 kB foto8.jpg, 16 kB


         prodananevesta.jpg, 7 kB

         mefistofele.jpg, 5 kB

         tedeum2.jpg, 4 kB

         tedeum.jpg, 4 kB

         dongiovanni.jpg, 5 kB

         laboheme.jpg, 5 kB

         lelisir.jpg, 5 kB

         latraviata.jpg, 6 kB